معرفی دوره های ICDL

آزمون مهارتهای هفتگانه ICDL  شامل مهارتهای هفتگانه ذیل می باشد :
لازم به توضیح می باشد که مجموعه آفیس ۲۰۰۷ و ویندوز ۷  مبنای امتحان می باشد.
کد دوره آزمون ساعت ضمن خدمت
۹۲۰۰۲۵۲۰ مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۲ ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۱ مدیریت فایلها (windows ) ۸ ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۲ واژه پرداز (word) ۲۶ ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۳ صفحات گسترده (Excel) ۲۶ ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۴ بانکهای اطلاعاتی (Access) ۲۶ ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۵ ارائه مطلب (power point) ۲۰ ساعت
۹۲۰۰۲۵۲۶ اطلاعات و ارتباطات  (internet) ۱۲ ساعت
مجموع ۱۳۰ ساعت